การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนพึ่งพาตนเอง

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exPathumwan, K., "The experimental study to find conditions to process Sago caterpillars for Sago oil and meat", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 230, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Low-Cost Controlled Temperature Greenhouse Investigation for Marigold Seedlings in Global Warming Situation", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155