การพัฒนาเครื่องตากข้าวต้นแบบ

Publish Year National Conference 1
2021 exปฏิภาณ ขาวประภา, exกิตติศักดิ์ เสลไสย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบให้ความร้อนแก่เครื่องตากข้าวด้วยฮีทเตอร์แบบแผ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย