โครงการวิจัยทางชีวการแพทย์

Publish Year International Journal 1
2016 exDr.Decho Surangsrirat, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Samphanyuth, exT. Sununtachaikul, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Development in Rubber Preparation for Endoscopic Training Simulator", Advances in Materials Science and Engineering, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 2016, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2016, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Decho Surangsrirat, "Development in Rubber Preparation for a Gastroscopy Kit", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย