หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometer", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 030005-1-030005-7
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of paraquat solution onto zeolite material", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 03006-1-03006-7
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex NANTANA Dabut, exSOMPONG Sutti, exANON Sanboon, "The Study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 866, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 88-91
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSadik Kakac, "Experimental Investigations of Pre-Mixers for an Engine Using Three Fuels", the 17th International Conference on Clean Energy, 9 - 12 กันยายน 2019, Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงศ์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromidemodified zeolite NaY using RGB portable photometer", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, โฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 3
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายนุลักษ์ ผิวไหมคำ, "การปรับแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อใช้แก้ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020) , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exวรรวิไล สูงสังเขตร์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "การจัดการน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 24 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมของซีโอไลต์วายต่อการดูดซับคาร์บาริลโดยอาศัยโฟโตมิเตอร์ ระบบสี RGB เคลื่อนที่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Confernece on Environmental Engineering, Science and Management, 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย