โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2012

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 10 9 0 0
2012 การศึกษาจลนศาสตร์สารพิษและเมทาบอไลต์ของฟูซารินอนเอ็กซ์ในลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดสุวรรณ 5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในการผลิตสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระดับความรู้และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)ในสุกร โดยใช้สื่อโปสเตอร์ ของเกษตรกรผู้นำสุกรจากสถานีวิจัยทับกวางไปเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ความสัมพันธ์ระหว่าง Polymorphism ของยีน Lipoprotein Lipase และลักษณะการเจริญเติบโต ไขมันในช่องท้อง และค่าทางโลหิตวิทยา ในไก่กระทง ไก่เบตง (สายเคยู) และ ไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตในช่วงก่อนหย่านมของแม่สุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ประสิทธิภาพการผลิตโคนมจากหญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาเทคนิคการผลัดขนในไก่ไข่โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2012 ลักษณะของฮีโมโกลบินในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การศึกษาผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพของลูกโคนมก่อนหย่านม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของไขมันและการผลิตกรดไขมัน คอนจูเกตลิโนเลอิกในกระบวนการหมักของรูเมนกระบือและโค โดยวิธี in vitro หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 คุณภาพการบริโภคของไก่เคยูเบตง ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การพัฒนาระบบการประเมินพันธุกรรมและจีโนมโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตโคนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 8 7 0 0
2012 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 3 0 0
2012 ผลของระดับโปรติีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน Calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การใช้ประโยชน์ของ TxML ร่วมกับมันเส้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับโคนมต่อผลิตและคุณภาพน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2012 การให้ผลผลิตในไก่ลูกผสมระหว่างพ่อ/แม่พันธุ์ของไก่ลูกผสมทางการค้ากับไก่เบตง สายเคยู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 0 0