การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย