โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2019

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2019 ผลการเสริม Black soldier fly ในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ของโภชนะและองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในมูล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2019 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 2 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2019 นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 2 0 0
2019 นวัตกรรมการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายโคเนื้อด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การแสดงออกของ FLG2 ต่อการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาในเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพยากรณ์ข้อมูลจีโนมให้กับโคนมที่ไม่ถูกจีโนไทป์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการปรับปรุงพันธุ์โคนมไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหมักพื่อให่้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสำหรับการเลี้ยงโคนม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารไก่ไข่ต่อค่าพลังงานใช้ประโชยน์ได้ปรากฏ ค่าการย่อยได้ของกรดอะมิโน ปริมาณการผลิตไข่และคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2019 การศึกษาหาค่าการย่อยได้ (In Vitro) ของ Autolysis-yeast เพื่อใช้ในการประกอบสูตรอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0