โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2011

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดสุวรรณ 5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในการผลิตสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 10 9 8 0
2011 Development of a Dairy Genetic-Genomic Evaluation System in Thailand หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 3 8 0
2011 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การศึกษาการแสดงออกของยีน Lipoprotein Lipase ในไก่เบตงและไก่กระทง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่าง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 จลนศาสตร์และการตกค้างของดีอ๊อกซีนิวาลินอล และซีราลีโนนในไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2011 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะซาก ในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และหรือพันธุ์กำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 10 3 0 0
2011 โครงการประมาณผลของสายเลือดโคนมขาวดำกับสภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของเบญจกุลต่อการหลั่งไซโตไคน์ต้านการอักเสบในเซลล์ต้นแบบลำไส้ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2011 ผลการเสริม liquid DL- Methionine Hydroxy Analog Free Acids ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 ผลการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารที่มีแหล่งพลังงานต่างกันต่อสมรรภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 ประสิทธิภาพของ DL-Methionine and Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2011 การใช้เมไธโอนินในสัตว์ปีกและสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 5 1 0 0