โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2017

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การสร้างมาตรฐานสินค้าของคุณภาพเนื้อโคด้วยนวัตกรรมดิจิทัล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 4 1 0
2017 การจัดกลุ่มโคสาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และคุณภาพผลผลิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 3 1 0
2017 การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของการจำกัดแสงในช่วงระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของห่านพันธุ์จีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความผันแปรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโคเนื้อที่ถูกซื้อผ่านสหกรณ์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อิทธิพลทางพันธุกรรมของขนาดร่างกายต่อความหนาไขมันสันหลังและการเจริญเติบโตของสุกรสาวเชิงการค้าที่เลี้ยงภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 1 0 0
2017 ผลของการเสริม Lianol? Solution ต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบภูมิคุ้มกัน คุณภาพซาก และ ระดับของInsulin like growth factor-I (IGF-I) ในไก่กระทง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินพันธุ์มันสำปะหลัง สูตรปุ๋ย และจำนวนครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบมันสำปะหลังในสองฤดูปลูก เพื่อเป็นอาหารสัตว์และผลผลิตหัวมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟใช้แล้วเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นสำหรับแพะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลของการเสริม ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะอนุบาลและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเสริม AminoGEST ในอาหารช่วง 30-114 วัน ของระยะอุ้มท้องเพื่อเพิ่มการพัฒนาของตัวอ่อนและสมรรถภาพการผลิตในแม่สุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อมิยาซากิเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีสำหรับการเลี้ยงในภูมิอากาศร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลการเสริม Emulsifiers ต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานและการย่อยได้ของโปรตีนและไขมันที่ลำไส้เล็กส่วนท้ายในอาหารไก่กระทง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อโคนม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0