ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ

Publish Year International Conference 1
2020 exทีปนี พินิจจันทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of pineapple juice and commercial meat tenderizeron quality of beef jerky", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Future Food Innovation for Better Health and Wellness, 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย