โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2016

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2016 การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 2 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคสเตร็ปโตคอคโคซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การใช้มันสำปะหลังบดเป็นอาหารผลัดขนกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 การประเมินลักษณะรูปร่างและปลาแล่ชิ้นสำหรับปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและกระชัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้ามเนื้อและโปรตีน FLG2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การศึกษาการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศของลูกในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 2 0 0
2016 โครงการการประเมินพันธุ์มันสำปะหลัง สูตรปุ๋ย และจำนวนครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบมันสำปะหลังในสองฤดูปลูก เพื่อเป็นอาหารสัตว์และผลผลิตหัวมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสตลอดสายดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียของไก่พื้นเมืองไทย ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การจัดทำบัญชีรายการไก่พื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใบและเหง้าสับปะรดอย่างครบวงจรและการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ผลของการเติมสาร Lipidol ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพไข่ การย่อยได้ของไขมัน ปริมาณไขมันในเลือดและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารอาหารในระดับเซลล์ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิต ?อายิไทด์? ไอพลัสจี? (Desalt-ML) และ ผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิตแอล-ไลซีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ 98.5% (TLL-50) ในการเลี้ยงสุกร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาความสามารถในการย่อยได้ในกระเพาะรูเมนของวัตถุดิบผสมน้ำกากผงชูรสโดยวิธี in sacco ในโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0