โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2007

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2007 การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่างเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรในเขตอีสานตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้สมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางด้านรูปร่างของอสุจิสุกร ในฟาร์มที่จัดการระบบผสมเทียม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 1 0 0
2007 การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้หญ้าแพงโกล่าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 Effect of adding Methionine Hydroxy Analog in drinking water on production performance and gut immunity of male broiler chicken. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 1 0 0
2007 การผลิตและการใช้หลังคายางร่วมกับพื้นยางธรรมชาติในงานปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ผลการเสริม Methionine Hydroxy Analog Free Acid ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรอนุบาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ผลการเสริม Sodium Gluconate ในอาหารเปรียบเทียบกับสารเสริมอาหารชนิดอื่นๆ ต่อสมรรถภาพการผลิต กระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การทำงานทางสรีระวิทยาในทางเดินอาหาร และภูมิคุ้มกันของลูกสุกรในระยะหลังหย่านม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 ผลการเสริม DL-Methionine สังเคราะห์ ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากสุกรในระยะรุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0