โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2018

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2018 การศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 5 8 0 0
2018 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 5 0 0
2018 การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 2 0 0
2018 ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 7 0 0
2018 การผลิตอาหารโปรตีนให้แพะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของนักบินอวกาศ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 ปัจจัยของการรับรังสีคอสมิกทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของนักบินอวกาศ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 5 0 0
2018 ผลของปริมาณ รูปแบบ ส่วนประกอบ และความถี่ในการรับประทานอาหารต่อการทำงานและประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของนักบินอวกาศ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0