โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2013

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 1 0 0
2013 ความสัมพันธ์ของยีนของสุกร IFI6, JHDM1A, CYP21, DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลของการใช้อาหารหยาบที่แตกต่างกันในการขุนแพะเนื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษากระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากกากผงชูรสหมักยีสต์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของโภชนะที่ใช้ในการคำนวณสูตรอาหารต่อต้นทุนอาหารและการให้ผลผลิตของไก่เนื้อและไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ
อื่นๆ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 3 0 0
2013 การศึกษาค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้นและค่าซีรั่มโปรตีนของไก่สายพันธุ์อาหรับ ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ความผันแปรของเมลามินในประชากรไก่เนื้อดำเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 อิทธิพลของคุณภาพเนื้อต่อลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อระหว่างการเก็บรักษาในเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศต่อการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมที่เลี้ยงดูในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 2 0 0
2013 ผลของการเสริมวิตามินและกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อการเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่เนื้อในโรงเรือนเปิด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2013 ผลของการเสริมถั่วเหลืองหมักในอาหารระยะเล็กต่อการเติบโตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลของ Saccharomyces exiguus SJP ต่อประชากรจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 ความสัมพันธุ์ของยีนสุกร IF16,JHDM1A,CYP21,DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลของการใช้อาหารหยาบที่แตกต่างกันในการขุนแพะเนื้อ ต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจปัจจัยในการเลี้ยง จำนวนเซลส์โซมาติกและชนิดเชื้อจุลชีพต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมที่เลี้ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0