การพัฒนาระดับความรู้และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)ในสุกร โดยใช้สื่อโปสเตอร์ ของเกษตรกรผู้นำสุกรจากสถานีวิจัยทับกวางไปเลี้ยง