การศึกษาเทคนิคการผลัดขนในไก่ไข่โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMekerem Adamu, "Effect of Lepidium sativum L.(Garden Cress) Seed and Its Extract on Experimental Eimeria tenella Infection in Broiler Chickens", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 28-37
2013 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพรรณพรรษ กัณตภา, "Utilization of Different Basal Diets for Molt Induction in a Strain of Commercial Laying Hens", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 205-216
2013 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exGuntapa, P., exSaengkudrua, K., "The effects of a short-term molt method using cassava meal, broken rice, or corn on ovarian regression, bone integrity, and postmolt egg production and quality in older (95 week) laying hens", Poultry Science, ปีที่ 92, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 2798-2807
Publish Year National Journal 2
2014 exอิสระภาพ ภังคานนท์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้นและค่าซีรั่มโปรตีนของไก่สายพันธุ์อาหรับ", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 99-102
2013 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่โดยวิธีไม่อดอาหาร", สาส์นไก่, ปีที่ 61, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 33-39