คุณภาพการบริโภคของไก่เคยูเบตง ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง

Publish Year National Journal 2
2014 exอังสุมา แก้วคต, exณันญรัตน์ คุ้มครอง, exศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตง และไก่พื้นเมือง", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 155-158
2014 exชัชวาล แถวถาทำ, exศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประกอบคอเลสเตอรอลและคอลลาเจน ในไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตงและไก่พื้นเมือง", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 159-162