การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่

Publish Year International Journal 4
2016 exKongkapan, J., exGiorgi, M., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and tissue distribution of nivalenol in broiler chickens", Toxicon, ปีที่ 111, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 31-36
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen H, exGiorgi M, "A brief overview of our current understanding of nivalenol: A growing potential danger yet to be fully investigated", Israel Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 3-9
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exProf. Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of multiple mycotoxins in broiler feeds using a liquid chromatography tandem-mass spectrometry", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 259-264
2015 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and absolute oral bioavailability of melamine in broiler chickens", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 101-104
Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวจุฑามาศ คงกะพันธ์, exProf Mario GIORGI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fates and Tissue Depletion of Nivalenol in Broilers", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น