การให้ผลผลิตในไก่ลูกผสมระหว่างพ่อ/แม่พันธุ์ของไก่ลูกผสมทางการค้ากับไก่เบตง สายเคยู