Person Image

  Education

  • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 10 6 0 0
  2022 การศึกษาการทำงานของฮอร์โมนเลปตินและเอนไซม์กำจัดสารพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำมันจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
  2011 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิค RT loop-mediated isothermal amplification (RT-PCR LAMP) เพื่อการตรวจสอบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2009 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 21 21 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาวิธีทดสอบ multiplex one-step RT-qPCR สำหรับการตรวจจับอิริโดไวรัสและไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดพร้อมกันในไข่จิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2018 โครงการการใช้เทคนิค loop-mediated isothermal amplification biosensor technique ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2018 การดูแลสุขภาพกลุ่มนกเค้า: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การศึกษาระดับความชุกทางซีรั่มโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของม้าในเขตพื้นที่ ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ความหลากหลาย และลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส สาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส ในประเทศไทย และการพัฒนาเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีสำหรับการตรวจสอบหาเชื้อจากเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การดูแลสุขภาพนกล่าเหยื่อ: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
  2017 การสำรวจโรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การเปรียบเทียบลักษณะและสารพันธุกรรมของเชื้อลิวโคไซโตซูนที่พบในไก่บ้าน ไก่ชน และเหยี่ยวนกเขาหงอน ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาประสิทธิภาพอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิค Real-time Polymerase Chain Reaction High-Resolution Melt สำหรับการตรวจโรคถุงน้ำในไตในแมวเปอร์เซีย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplification สำหรับการตรวจฟาล์ว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 2 ที่เป็นสาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติส ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Goose parvovirus และ Muscovy duck parvovirus ที่แยกได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 โรคไข้คิวในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อโรคไข้คิว และการตรวจเชื้อ Coxiella burnetii ในรกด้วยวิธี PCR ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การตรวจสอบโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซีย สายพันธุ์ที่มาจากเปอร์เซียและวิเชียรมาศ โดยการตรวจสอบทางพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยขอนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 การพัฒนาชุดทดสอบโรค Winter Dysentery Disease ผู้ร่วมวิจัย ทุน 72 ปี มก. ประเภทที่ 1 1 0 0 0
  2014 ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2013 ค่าโลหิตวิทยา ลักษณะรูปร่างและอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดและปรสิตในเลือดที่พบในเหยี่ยวรุ้ง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 ค่าโลหิตวิทยา และอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือด และการศึกษาไฟโลเจนีของปรสิตในเลือดที่พบในนกแสก ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 อัลตร้าสรักเจอร์และลักษณะความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเฮปาโตซูนที่พบในงูในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน(ทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนา) 0 3 0 0
  2011 การศึกษา Metastin (Kisspeptin-54)-GPR54 Signaling ในสมองส่วน hypothalamus ในโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2010 Pathophysiology of polycystic ovarian syndrome (PCOS) in cattle: Role of kisspeptin ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 Pathophysiology of polycystic ovarian syndrome (PCOS) in cattle: Role of kisspeptin ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2011 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2011 ความชุกของการติดเชื้อ M. hyopneumoniae ตามธรรมชาติในลูกสุกรดูดนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0
  2008 วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังการฉีดเชื้อพิษทับในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฟอร์ดดอร์ทแดนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0