การศึกษาระดับความชุกทางซีรั่มโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของม้าในเขตพื้นที่ ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย