ความหลากหลาย และลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส สาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส ในประเทศไทย และการพัฒนาเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีสำหรับการตรวจสอบหาเชื้อจากเนื้อเยื่อ