การพัฒนาธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2021 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exกรกนก ศรีทับทิม, exTakashi Kuwana, exญานิกา ปิยะสันติ, exรุ่งทิวา สินศิริ, exChayada Piantham, exSornchai Sangkalerd, exSompong Boonsanong, exKlinsak Pitiwong, exSawai Wanghongsa, exApisit Pidthong, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Primordial germ cells isolated from individual embryos of red junglefowl and indigenous pheasants of Thailand", Theriogenology, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 59-68
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exชญาดา เพียรธรรม, exกรกนก ศรีทับทิม, exรุ่งทิวา สินศิริ, "DERIVATION OF SOMATIC CELL LINES FROM SIAMESE-FIREBACK PHEASANT AND AN INTIAL PROGRESS ON THE GENERATION OF INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS", Kasetsart University Veterinary International Conference - KUVIC 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย