การจำแนกชนิดสัตว์จากลักษณะโครงสร้างขนและการตรวจวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ