โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2015 exMathilde C. Paul, exMuriel Figui?, exAttawit Kovitvadhi, exSophie Valeix, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exChristian Ducrot, exFrancois Roger, exAur?lie Binot, "Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology study", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 106-114
2013 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, Thailand", Research in Veterinary Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 82-86
2011 exMathilde Paul, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatrick Gasqui, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exChristian Ducrot, exFrancois Roger, "Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, Thailand", Acta Tropica, ปีที่ 118, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 209-216
2010 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Yasuo Suzuki, exDr. Hiroaki Hiramatsu, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exRungrueang Yodsheewan, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Avian and human influenza A virus receptors in trachea and lung of animals", Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 294-301
2009 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exSachiko Kondo, exHirokazu Yagi, exHiroaki Hiramatsu, exMasato Tashiro, exHarue Okada, exKoichi Kato, exYasuo Suzuki, "การวิเคราะห์ N-Linked Sialyl-Sugar Chains ในเนื้อเยื่อปอด ของ แมวและสุนัขที่ไวต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (H5N1)", Open Glycoscience, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 28-36
Publish Year National Journal 1
2009 exอินถา พวงสุวรรณ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Descriptive study on risk factors association with Foot and Mouth Disease outbreak in cattle in Vientiane, The Capital City of Lao People’s Democratic Republic.", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 97-106
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย