การดูแลสุขภาพกลุ่มนกเค้า: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exปัญจพร ประสพสม, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exมาลิษา สันตวกุล, exพิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inนางสาวรวีวรรณ พลอยพันธ์, "Molecular and morphological analyses of Leucocytozoon parasites (Haemosporida: Leucocytozoidae) in raptors from Thailand", Acta Parasitologica, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 1406-1416
2019 exพรชัย พรพนม, exCarolina Romeiro Fernandes Chagas, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGediminas Valki?nas, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Molecular prevalence and phylogenetic relationship of Haemoproteus and Plasmodium parasites of owls in Thailand: data from a rehabilitation centre", International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2019, หน้า 248-257