ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือด

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exจุฑามาศ รัตนคุณูประการ, "Molecular characterization of Anaplasma platys in a domestic cat from Thailand", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 345-348
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009