การศึกษา Metastin (Kisspeptin-54)-GPR54 Signaling ในสมองส่วน hypothalamus ในโค

Publish Year National Journal 3
2021 exเตชภณ ทรงผาสุข, exนภสภรณ์ วรรณพงษ์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับการแสดงออกของคิสเพปตินเอ็มอาร์เอ็นเอบริเวณพีโอเอและเออาร์ซีของสมองส่วนไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 99-107
2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาทคิสเพปตินในสมองส่วนเออาร์ซี ของไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 25-33
2013 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมหน้าที่ระบบสืบพันธุ์ด้วยสารพลังงานที่รับรู้ด้วยสมองในสัตว์", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 59-64
Publish Year National Conference 1
2019 exนภสภรณ์ วรรณพงษ์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฮอร์ โมนคอร์ติซอลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ที่สมองส่วนไฮโปธาลามัส ในโคเพศผู้", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบะณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่20 (20th NGRC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 15 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย