Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • .Appl.Sc. (Food Technology), University of New South Wales , AUSTRALIA

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 4 29 0 0
  2020 การจัดทำนโยบายจัดการน้ำดื่มของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 กระบวนการไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดน้ำเสียในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำปิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2017 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียปิโตรเลียมในเซลไฟฟ้าชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียโดยเซลไฟฟ้าชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การสำรวจดินที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของแบคทีเรียชักนำการเกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ศักยภาพของกลุ่มจุลินทรีย์คัดแยกจากระบบยูเอเอสบีในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2014 การใช้สารไนเตรทเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศในดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การประยุกต์กระบวนการไฟฟ้าเคมีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การบำบัดสารย่อยสลายยากด้วยกระบวนการโอโซเนชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การอ๊อกซิเดชั่นของสารอินทรีย์ย่อยสลายยากด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 16 45 0 0
  2018 การกำจัด Total Petroleum Hydrocarbon ด้วยกระบวนการโอโซเนชั่นที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2017 การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซนที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2016 การควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
  2015 การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ Innovation Idea Co.,Ltd. 1 0 0 0
  2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
  2013 การแยกคัวทำละลายใช้แล้วจากกระบวนการล้างแผงวงจรไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ Fabrinet Co., Ltd. 0 0 0 0
  2013 การแพร่กระจายของสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำบางพระและวิธีกำจัดที่เหมาะสมในระบบประปา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 4 0 0
  2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
  2012 การหาสมการแปลผลค่าการดูดกลืนแสง UV254 จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเป็นค่า COD lesiy[oheglupv69lksdii, หัวหน้าโครงการ บริษัท เอนวายซายน์ จำกัด 0 1 0 0
  2012 คุณภาพน้ำใต้ดินในเมียนมาร์และการปรับปรุงด้วยวัสดุในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรววงต่างประเทศ 0 1 0 0
  2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0
  2009 คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 0 0
  2006 การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจากมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกาลากา หัวหน้าโครงการ JSPS 0 1 0 0
  2006 โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 5 0 0
  1999 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0