การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ชญาณิษฐ์ วิทยาภิรมย์, "Remediation of MSW landfill leachate by permeable reactive barrier with vegetation", Water Science and Technology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2015, หน้า 1389-1397
2015 exManeechotiros Rotthong, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPaveena Tapaneeyaworawong, exSorawit Powtongsook, "Digestion of settleable solids from recirculating fish tank asnutrients source for the microalga Scenedesmus sp. cultivation", Environmental Engineering Research , ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 377-382
2014 exWorawit Whangchenchom, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPaveena Tapaneeyaworawong, exดร. สรวิศ เผ่าทองศุข, "Wastewater from Instant Noodle Factory as the WholeNutrients Source for the Microalga Scenedesmus sp. Cultivation", Environmental Engineering Research, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 19, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 283-287
2013 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The contamination of heavy metals in riverbank sediments from lower chao-phraya river, Thailand", Journal of Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2B, ตุลาคม 2013, หน้า 75-83
Publish Year International Conference 3
2014 exPoonnawich Klainoi, exViphat Vongvaraviphat, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTamao Kasahara, "Characteristics of Influence Runoff and Groundwater Exchange Effects on Kikuchi Stream, Fukuoka, Japan", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Sceince and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exสุพัตรา ศรีจิ๋ว, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exชาติ เจียมไชยศรี, exHiroyasu Satoh, "Source identification of fecal contamination in the canals in Bangkok using fecal sterol compounds", 1st Special conference on Municipal water management and sanitation in developing countries, 2 ธันวาคม 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exRatchakorn Pitakkomtorn, exAjith U K Ethugala, exChikakoYamanaka, exManabu Fujii, exChihiroYoshimura, "Concentration and Speciation of Heavy Metals in Sediments from the Lower Chao Phraya River, Thailand", Proceedings of the 7th ASEAN Environmental Engineering Conference, 21 - 22 พฤศจิกายน 2014, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 4
2014 exมยุรา ซังแก้ว, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดแคดเมียม (Cd(II)) และตะกั่ว (Pb(II)) ออกจากน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยการดูดซับด้วยเถ้าลอยถ่านหิน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 27 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exศิริลักษณ สุคะตะ, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exธนพล เพ็ญรัตน์, exแฟรดาซ์ มาเหล็ม, exพีรพงษ์ สุนทรเดชะ, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้โดยการใช้ผงเหล็กประจุศูนย์เพื่อกำจัดสารไตรคลอโรเอทธิลีนในน้ำใต้ดิน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exรวิวรรณ รอดโพธิ์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 มีนาคม - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exทิพยวรรณ โพธิวุฒิ, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝังกลบต่อปริมาณของน้ำชะขยะ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย