การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซนที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year National Journal 1
2019 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Sinkharothai, "Control of THMs Precursors by Alum Coagulation", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 57-64
Publish Year National Conference 1
2017 exจิดาภา โสภาประดิษฐ์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดฮิวมิคด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย