Conference

Article
การกำจัดฮิวมิคด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783685)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-