การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย

Publish Year International Journal 1
2013 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exButsaraporn Jampech, "Treatment of Methyldiethanolamine (MDEA) using Ozonation", Journal of Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2B, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 199-205