การสำรวจดินที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของแบคทีเรียชักนำการเกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต

Publish Year International Conference 1
2015 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนส. นิศารัตน์ จอนแจ้ง, "Exploration for Soils with Potential Use as the Source of Calcium Carbonate Precipitation Inducing Bacteria", the 7th regional Symposium on Infrastructure Development : Integration Through Knowledge, 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย