การแพร่กระจายของสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำบางพระและวิธีกำจัดที่เหมาะสมในระบบประปา

Publish Year International Conference 4
2014 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exSujitra Suwan, "Seasonal Distribution of Algae in Bang Phra Reservoir", the 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exJunjira Saenlah, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Ozone Application for Controlling Blue-Green Algae", the 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exSujitra Suwan, "PREDOMINANT ALGAE IN BANG PHRA RESERVOIR : MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION", the 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, saga ญี่ปุ่น
2013 exwitchapong chamnansil, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Effect of oxidants on algal control by alum coagulation", The International Conference on the Preservation and Rehabilitation of Urban Water Environment for Asian Core Program, 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย