การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย

Publish Year International Journal 2
2016 exSupattra Srijew, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exHiroyasu Satoh, "Source identification of fecal contamination in the canals in Bangkok using fecal sterol compounds", Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, ปีที่ 06, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 13-22
2015 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนางสิธิลักษณ์ ประเสริฐกุงศักดิ์ , exรศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตะเทพ, exDr. Takanori Itonaga, exProf. Kazuo Yamamoto, "Evaluation of treated sewage reuse potential and membrane-based water reuse technology for the Bangkok Metropolitan area", Water Science and Technology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2015, หน้า 1954-1961
Publish Year National Journal 1
2016 exRutjaya Prateep Na Talang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Application of Life Cycle Assessment Method for Environmental Impact Assessment of Fired Brick Production Plant in Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2016, หน้า 15-26
Publish Year National Conference 3
2016 exเติมพร ชุณหธรรม, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแบบมีลอน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์, "การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารโดยระบบถังกรองไร้อากาศอัตราสูงที่ใช้ตัวกลางลอย", การประชุมวิชาการเทคโนดลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 28 , 10 - 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exธนชาต เล็กมาก , inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดน้ำมันและไขมันในกากของเสียจากถังดักไขมันโดยการใช้ยีสต์สายพันธุ์บริสุทธิ์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 28, 9 - 10 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย