การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year National Conference 2
2017 exกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, "เชื้อราที่ปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟโรบัสต้าหลังการเก็บเกี่ยวและผลของรังสีUV-C ต่อปริมาณเชื้อราโรงเก็บ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
2017 exพรศิริ บุญพุ่ม, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเชื้อรา Phomopsis spp. สาเหตุของโรคใบจุดและผลเน่าในทุเรียนและความต้านทานต่อสารเคมีของเชื้อ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย