การประยุกต์กระบวนการไฟฟ้าเคมีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 2
2013 exPhavida Siharach, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Graphite and Titanium Anode in Electrooxidation of Landfill Leachate", the 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2013 Tsu, Japan, October 28 – November 1, 2013 , 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, Mie ญี่ปุ่น
2013 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exchuanchom muaykratoke, "Comparison of High and Low Current Electrical Process in Heavy Metal Removal from Ceramic Wastewater", Tech – KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2014 exพิมพ์ผกา สุวรรณมาลี, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายเมทิลไดเอทาโนลามีน(MDEA)ด้วยกระบวนการออกซิเดชันด้วยไฟฟ้าที่ใช้ไทเทเนียมเป็นขั้วแอโนด", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย