โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 5 0 0
2017 การประเมินและปรับปรุงระบบการไหลของข้อมูลในระบบประปา: กรณีศึกษา ระบบประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ Discrete-Event Simulation ในการประมาณการหาค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างทาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาการเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตผสมเถ้าลอยในปริมาณสูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลผลิตงานในระบบการก่อสร้างแบบซับซ้อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2017 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถบรรทุกและค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางแอสฟัลต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 คอนกรีตเสริมพลาสติกเหลือใช้รับแรงดึง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การบ่มคอนกรีตโดยใช้สารธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาวัสดุทดแทนเหล็กเสริมคอนกรีตโดยใช้ไม้หลาวชะโอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 1 0 0
2017 การติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 งานศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยงภัย (Hazard Classification) สำหรับเขื่อนของกรมชลประทาน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0