โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 7 0 0
2016 การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน ที่ปรึกษาโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2016 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้วิธีระบบการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตผลการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2016 การกระจายตัวของการแตกร้าวและขนาดของรอยแตกร้าวในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคานขวางโดยใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสถิตยศาสตร์ไม่เชิงเส้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การศึกษาลักษณะการแตกร้าว ในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น ของอาคารศูนย์การเรียนรวม 3 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 The Study of the Effectiveness of Asphalt Concrete Overlays on Rigid Pavement Using Discrete-Event Simulation หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การประมาณหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการการก่อสร้างงานทาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2016 พฤติกรรมการเกิดดินถล่ม โดยแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ศึกษาปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 2 0 0
2016 ชุดโครงการ "โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การศึกษาชลศาสตร์การไหลผ่านอุโมงค์ด้วยแบบจำลองทางกายภาพโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของเกลือในดินต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0