การประเมินและปรับปรุงระบบการไหลของข้อมูลในระบบประปา: กรณีศึกษา ระบบประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน