โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า