โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60)

Publish Year National Journal 2
2019 exสุรศักดิ์ งามสนิท, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล, "การวิบัติของคานหูช้างรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 7-14
2017 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC)", วารสารคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 30, เมษายน 2017
Publish Year National Conference 1
2019 exรัฐพงษ์ ม่วงประโคน, exพิมลรัตน์ แผ่ทอง, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล, "การทดสอบหาพลังงานการแตกหักของรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตด้วยวิธีModified Compact Tension", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24, 10 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย