โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 7 16 2 0
2019 การเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำหนักของตอม่อและฐานรากของอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2019 การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 2 2 0 0
2019 การศึกษาอุณหภูมิในแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธีซุเปอร์เพฟ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 สติฟเนสของเสาเข็มสปริง สำหรับการออกแบบฐานรากอาคารสูง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2019 น้ำหนักวิกฤตของคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่ปลาย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 5 0 0
2019 ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 2 0
2019 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพของถนนที่ส่งผลต่อค่าดัชนีความขรุขระสากล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 1 5 0 0
2019 ศึกษารูปแบบการอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม: พื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 โลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลเพื่อลดขยะจากงานก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การผลิตวัสุดก่อสร้างจากของเสียโรงงานน้ำตาล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2019 การศึกษาการทรุดตัวของคันดินถมในโครงการสนามบินแห่งใหม่ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0