ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถบรรทุกและค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางแอสฟัลต์