โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 4 0 0
2011 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งข้าวสำหรับโรงสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 3 0 0
2011 การศึกษาพฤติกรรมความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานกรมทางหลวงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การศึกษาการปรับปรุงและซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Gieder โดยกรรมวิธีทาง Structural Reliability Analysis หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การประเมินความเสียหายของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Girder และการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0