โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 5 0 0
2015 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ความเสี่ยงภัยในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงกับค่า Rating Factor สำหรับสะพานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การสูญเสียความแข็งแรงของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง ในสภาพการจราจรปกติและกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยขบวนการ Structural Reliability Analysis หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2015 การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายผลผลิตในโซ่อุปทานของเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การเสื่อมสภาพของอาคารชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2015 FromFarmtoFirm เชื่อมสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0