การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายผลผลิตในโซ่อุปทานของเกษตรกรรม