โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชัน

Publish Year International Journal 1
2022 exธนาสิน เวทยาวิกรมรัตน์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Land Use on Slope Stability", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 100, ธันวาคม 2022, หน้า 17-25
Publish Year International Conference 1
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Vegetation Effects on Landslides in Thailand", 50th Anniversary Symposium of SEAGS, 14th - 15th September 2017, AIT Conference Center, Thailand, 14 - 15 กันยายน 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exมรรษมนต์ เอกจิต, "กำลังเสริมของรำกพืชในดิน พื้นที่ศึกษำลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล บ้ำนผำมูบ จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exพิศณุ บุตรอ่า, "ความหนาแน่นและความเด่นของพืชพันธุ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินถล่ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย