การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ